01
บทสวดนมัสการพระรัตนตรัย (แปล)
02
คำบูชาพระรัตนตรัย (แปล)
03
คำทำวัตรเช้าและเย็น คำบูชาพระรัตนตรัย (แปล)
04
วัตรเช้า_ปุพพภาคนมการ (แปล)
05
วัตรเช้า_พุทธาภิถุติ (แปล)
06
วัตรเช้า_ธัมมาภิถุติ (แปล)
07
วัตรเช้า_สังฆาภิถุติ (แปล)
08
วัตรเช้า_รตนัตตยัปปณามคาถา (แปล)
09
วัตรเย็น_พุทธานุสสติ และ พุทธาภิคีติ (แปล)
10
วัตรเย็น_ธัมมานุสสติ และ ธัมมาภิคีติ (แปล)
11
วัตรเย็น_สังฆานุสสติ และ สังฆาภิคีติ (แปล)
12
ตังขณิกปัจจเวกขณปาฐะ (แปล)
13
สรณคมนปาฐะ (แปล)
14
อัฎบสิกขาปทาปาฐะ (แปล)
15
อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ๕ (แปล)
16
โอวาทปาฏิโมกขคาถา (แปล)
17
นมัสการพระอรหันต์ ๘ ทิศ
18
คาถาบูชาพระพุทธสิหิงค์
19
ระลึก คุณพระรัตนตรัย
20
ระลึก ถึงคุณบิดามารดา
21
ระลึก ถึงคุณครูบาอาจารย์
22
บทสำนึก พระคุณแม่
23
บทสำนึก ถึงวันเกิด
24
บทสำนึก พระคุณแม่
25
บทระลึก หัวอกพ่อแม่
26
บทปลงสังขาร ๑
27
คาถาโพธิบาท
28
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
29
ติโรกุฑฑะกัณฑะกัณฑะปัจฉิมภาค (แปล)
30
บทสวดทำวัตรเช้า
31
ตังขะณิกะปัจเวกขะณะวิธี
32
ธาตุปะฏิกูละปัจจะเวกขะณะวิธี
33
วันทาเช้า
34
ปัตติทานะคาถา
35
บทสวดทำวัตรเย็น
36
กรวดน้ำอิมินา
37
อาราธนา_พระปริตร
38
ชุมนุมเทวดา
39
สัมพุทเธ (สัมพุทเธ อัฏฐะวีสีญจะ...)
40
นะโมการะอัฏฐะกะ
41
มังคะละสุตตัง
42
ระตะนะสุตตัง
43
กะระณียะเมตตะสุตตัง
44
ขันธะปะริตตะคาถา
45
โมระปะริตตัง
46
วัฏฏะกะปะริตตัง
47
อาฏานาฏิยะปะรีตตัง
48
โพชฌังคะปะริตตัง
49
อังคุลิมาละปะริตตัง
50
อะภะยะปะริตตัง
51
เทวะตาอุยโยชะนะคาถา
52
เมตตานิสังสะสุตตะปาโฐ
53
มงคลจักรวาฬใหญ่
54
ธัมมะจักกัปปะวัตตนะสุตตัง
55
พระคาถาชินบัญชร
56
คาถาโพธิบาท
57
คาถามงคลจักรวาลแปดทิศ
58
ถวายพรพระ
59
อนุโมทนาวิธี (ยะถา...แปล)
60
อนุโมทนาวิธี (สัพพีติโย..อายุโท..ภะวะตุสัพ..แปล)
61
โภชะนะทานานุโมทะนาคาถา
62
กาละทานะสุตตะคาถา
63
ติโรกุฑฑะกัณฑะกัณฑะปัจฉิมภาค
64
อัคคัปปะสาทะสุตตะคาถา
65
อาฎานาฏิยะปะริตตัง (ย่อ)
66
เทวะตาทิสสะทักขิณานุโมทะนาคาถา
67
เทวะตาภิสัมมันตะนะคาถา
68
มงคลจักรวาฬน้อย
69
พระสังคิณี
70
พระวิภังค์
71
พระธาตุกะถา
72
พระปุคคะละปัญญัตติ
73
พระกะถาวัตถุ
74
พระยะมะกะ
75
พระมะหาปัฏฐาน
76
บังสุกุลตาย
77
บังสุกุลเป็น
78
ธัมมะสังคิณีมาติกา
79
วิปัสสะนาภูมิปาฐะ
80
อาทิยะสุตตะคาถา
81
สุทธิกะปะภิปะทา
82
สุญญะตะมูละกะปะฏิปะทา
83
อัปปะณิหิตะปะฏิปะทา
84
อะธิปะติ
85
อาราธนา_คำบูชาพระรัตนตรัย
86
อาราธนา_ศีล_5(มะยัง)
87
คำให้ศีล 5
88
คำให้ศีล 8
89
อาราธนา_ธรรม
90
อุณหิสสะวิชะยะคาถา(39)
91
อะริยะธะนะคาถา(40)
92
ปะฏิจจะสะมุปปาทะปาฐะ(43)
93
พุทธอุทานะคาถา(43)
94
ภัทเทกรัตตะคาถา(44)
95
ปฐมพุทธะวะจะนะ(44)